top of page

ממ"ד מוכן
ע"פ תקן פיקוד העורף

 

המודלים המוצגים הם להמחשה בלבד, הממ"ד ייבנה לפי תכנון אישי עם אדריכלית.

ממ"מ מוכן
לפי אישור יצרן פיקוד העורף

 

מיגונית