top of page

היתר לבנייה קלה

כמו התהליך המקביל בשיטת הבניה הקונבנציונאלית, גם הבניה הקלה דורשת היתר בניה מהרשויות. במאמר זה נסקור את התהליך כולל לוח זמנים כדאי לתכנון קבלת ההיתר. יש להוציא היתרי בניה קלה לצורך כל בניה שאינה נחשבת פנימית, כמו שיפוץ, ריצוף מחדש, וכו'. כלל זה תקף הן לבניה קלה והן לקונבנציונאלית. פעולות הבניה לרוב יכללו בניה של בניין חדש, הוספה של חלק מסוים לבניין קיים, או שינויים בקירות החיצוניים של הבניין. 

תהליך הוצאת היתר הבניה יחל למעשה באיסוף מידע רלוונטי אודות ההיתר. יש לפנות לפיכך לוועדת התכנון והבניה ברשות המקומית שבשטחה מתקיים פרויקט הבניה. לאחר הפניה, הרשות תספק תיק מידע ובו נתונים אודות פרויקט הבניה, כמו זכויות הבנייה במגרש, בהם יש להשתמש על מנת להכין בקשה רשמית להיתר בניה. הזמן הנתון לוועדה עד למסירת תיק המידע הוא עד שלושים ימי עבודה. לאחר מכן, ניתן להכין את הבקשה להיתר. הבקשה תציג את תכנית הבניה כולל כלל השינויים החיצוניים המתוכננים בפרויקט. הבקשה היא בתצורת טופס אחיד אליו יש לצרף מסמכים רלוונטיים, לפי הנדרש, המוגשים יחדיו לוועדה המקומית לצורך הערכה. 
 
הוועדות המקומיות עובדות לרוב לפי שני מסלולי תשובה, המסלול הרגיל המחייב תשובה בתוך תשעים ימים, והמסלול המקוצר לממ"ד בלבד בשטח שאינו עולה על 20 מ"ר מחייב תשובה לאחר שלושים ימים בלבד מיום הגשת הבקשה. בנוסף למסלולי בדיקה אלו, קיים מסלול הקלות, הכולל בקשה לקבלת הקלות בפרויקט הבניה כחלק מהיתר הבניה. מסלול זה יעמיד לרשות הוועדה כ-165 ימי עבודה עד לקבלת תשובה. ניתן בנוסף להגיש בקשה לפטור מהיתר הבניה, במצב בו תכנית הבניה מציגה שינויים זניחים למדי במבנה החיצוני. במצב זה, יעמדו לרשות הוועדה כשלושים ימי עבודה להחזיר תשובה. 
 
לאחר שהוגשה הבקשה, היא תעבור בדיקה בוועדת התכנון והבניה ברשות המקומית. בשלב זה הוועדה תעריך על סמך המסמכים המצורפים את סכום האגרה הנדרש לאישור לפרויקט, ועל מגיש הבקשה יהיה לשלם מראש 20% מסכום האגרה שיקבע, מה שנקרא פיקדון אגרת בנייה. לוח הזמנים לקבלת ההיתר כולל ראשית בדיקה בעמידה בתנאי הסף, האמורה לקחת כעשרה ימים. בדיקת הבקשה תלויה כאמור במסלול הבקשה הרלוונטי. במידה והכל תקין, הוועדה תצטרך עוד שלושים ימים בכדי לבצע בקרת תכן המוודא שדרישות הוועדה מולאו. בקשת התשלום הסופית תגיע לאחר עשרה ימים. לאחר הקבלות על התשלומים יתקבל היתר הבניה הרשמי. כלל תהליך קבלת ההיתר נע בדרך כלל בין שמונה חודשים לשנה וחצי, מרגע בקשה המידע ועד לקבלת ההיתר הסופי. לפיכך, יש להיערך בהתאם וביחס ללוח הזמנים של פרויקט הבניה המתוכנן. יש לזכור שפרק הזמן לקבלת ההיתר תלוי במידה רבה במידת העומס של הוועדה המקומית. 
 
כאמור, הוועדה עשויה לאשר את הבקשה, אך היא גם עשויה לדחות אותה, בהתאם לנימוקים רלוונטיים ובנוסף למתן הזכות לערעור על ההחלטה. במצב זה, הוועדה תציב תנאים רלוונטיים בהם יש לעמוד בכדי לקבל את ההיתר. במצב של דחייה, על מגיש הבקשה יהיה לעמוד בתנאים שהציבה הוועדה, בין אם בהגשת מסמכים נוספים או בשינוי פרויקט הבניה. לאחר קבלת ההיתר, יהיה ניתן להתחיל בפרויקט הבניה עצמו. 

צוות המומחים שיעמוד לרשותכם

bottom of page